Poniedzia≥ek 18 czerwca 2018
¶redni kurs walut
NBP z dnia

niedostÍpny
EUR
USD
CHF
GBP
=
=
=
=
niedost.
niedost.
niedost.
niedost.