Prawne Aspekty Nieruchomości

Kto może podpisać umowę użyczenia?

Decyzja o podpisaniu umowy użyczenia może być kluczowa zarówno dla osób prywatnych, jak i biznesów szukających sposobu na efektywną alokację swoich zasobów materialnych. Umowa użyczenia, jedna z bardziej elastycznych konstrukcji prawnych w polskim Kodeksie Cywilnym, umożliwia bezpłatne wykorzystanie rzeczy przez biorącego, jednocześnie pozwalając użyczającemu zachować pełne prawa do swojej własności. W praktycznie rozwiązanych kwestiach umowy użyczenia kryją się jednak liczne subtelności, które mogą wywoływać wątpliwości u potencjalnych stron tego typu porozumienia.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, umowa użyczenia wymaga odpowiedniej redakcji oraz zapewnienia, że jej warunki są jasne i przejrzyste dla obu stron. To właśnie ta umowa staje się więc doskonałym narzędziem dla tych, którzy pragną udostępniać swoje dobra, nie rezygnując z ich własności, a także dla tych, którzy pragną z nich korzystać, nie obciążając się jednak obowiązkami finansowymi typowymi dla dzierżawy czy najmu. Oczywiście, aby umowa była skuteczna i zgodna z prawem oraz interesem stron, ważne jest, kto stoi za jej podpisaniem - tu pojawia się nie tylko kwestia pełnoletności, ale i dostępności prawnej do przedmiotu umowy.

W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, kto ma możliwość skorzystania z tego typu umowy, jakie są jej podstawowe cechy oraz jakie prawa i obowiązki wynikają dla obu stron z jej zawarcia. Poruszymy także temat tego, co może być przedmiotem umowy i jakie warunki należy spełnić, aby umowa użyczenia została zawarta właściwie. Dodatkowo, zwrócimy uwagę na tematykę zakończenia tego typu umowy - czyli jakie są warunki rozwiązania porozumienia między stronami i jak powinna przebiegać procedura zwrotu rzeczy użyczonej.

Definicja umowy użyczenia

Umowa użyczenia, znana również w szerokim obiegu prawnym jako komodat, stanowi formę umownego porozumienia, w ramach którego jedna ze stron (użyczający) przekazuje drugiej (biorącemu w użyczenie) przedmiot umowy do bezpłatnego użytkowania na czas określony lub nieokreślony. Szczegółowe zasady dotyczące tej umowy zostały precyzyjnie opisane w przepisach Kodeksu Cywilnego, na co wskazuje artykuł 710 wraz z kolejnymi. Głównym założeniem, które odróżnia umowę użyczenia od innych umów cywilnoprawnych, jest jej bezpłatny charakter, co implikuje, że biorący nie jest zobowiązany do wynagradzania użyczającego za czas, w którym korzysta z rzeczy.

Podkreślenia wymaga także aspekt, że choć forma ta w założeniu jest nieodpłatna, to jednak obowiązek zwrotu rzeczy po zakończeniu okresu umowy gwarantuje, że użyczający nie traci swoich praw do własności. Rzecz użyczona powinna być przekazana w stanie umożliwiającym jej użycie zgodnie z umową, a także bez zmian, które mogłyby wpływać na jej wartość czy funkcjonalność - za te oraz inne ewentualne nieprawidłowości biorący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej.

Ważne jest zaznaczenie, że mimo braku wynagrodzenia, umowa użyczenia wymaga od biorącego starannej troski o przedmiot umowy oraz pokrywania kosztów związanych z jego zwykłym utrzymaniem (np. konserwacja, naprawy), chyba że strony postanowią inaczej. Bez obaw jednak można stwierdzić, że użyczenie stanowi interesującą opcję dla tych, którzy potrzebują tymczasowo korzystać z pewnych dóbr bez konieczności ponoszenia opłat charakterystycznych dla umów wynajmu czy dzierżawy.

Podstawowe zasady umowy użyczenia

Umowa użyczenia jest jednym z rodzajów umów nazwanych, które regulowane są przez Kodeks cywilny. Aby poprawnie zrozumieć jej specyfikę i zakres obowiązków stron, niezbędna jest znajomość podstawowych zasad, na których się opiera.

 • Bezodpłatność - jedną z kluczowych cech umowy użyczenia jest jej nieodpłatny charakter. Strona przekazująca przedmiot (użyczający) nie może żądać za to żadnego wynagrodzenia od strony przyjmującej (użytkownika).
 • Czasowość - umowa ta łączy się również z czasowym przekazaniem rzeczy. Oznacza to, że po upływie umówionego czasu lub po osiągnięciu celu, dla którego przedmiot został użyczony, należy go zwrócić użyczającemu.
 • Oznaczenie przedmiotu - przedmiot użyczenia powinien być dokładnie oznaczony w treści umowy, aby nie było wątpliwości co do tego, jakiego przedmiotu dotyczy umowa.
 • Zakres uprawnień użytkownika - użytkownik może używać rzeczy wyłącznie w zakresie określonym w umowie. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ten zakres mogą być traktowane jako niezgodne z umową.
 • Odpowiedzialność za szkody - użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie korzystania z przedmiotu. Za wszelkie szkody, które powstaną z jego winy podczas trwania umowy, będzie ponosił odpowiedzialność.
 • Zgoda na podużyczenie - umowa powinna jasno określać, czy i na jakich warunkach użytkownik może podużyczyć przedmiot osobom trzecim. Bez wyrażonej zgody użyczającego, takie działanie jest niedopuszczalne.
 • Zwrot rzeczy - na zakończenie umowy użyczenia, użytkownik zobowiązany jest do zwrotu rzeczy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia związanego z prawidłowym używaniem.

Przestrzeganie tych zasad jest niezbędne dla zachowania prawidłowych relacji pomiędzy stronami umowy i zapewnia ochronę ich interesów prawnych. Kluczowe jest, aby wszelkie warunki umowy były precyzyjnie sformułowane i zrozumiałe dla obu stron, co jest gwarancją uniknięcia ewentualnych nieporozumień.

Różnice między użyczeniem a najmem/dzierżawą

Choć umowa użyczenia, najmu i dzierżawy wydają się na pierwszy rzut oka podobnymi konstrukcjami prawnymi, ich kluczowe różnice wynikają z charakteru, zakresu odpowiedzialności stron, a także związanych z nimi kosztów. Odrębności te mają istotne znaczenie zarówno dla użyczającego, jak i biorącego w użyczenie, najemcy czy dzierżawcy, wpływając na sposób korzystania z przedmiotu umowy oraz obowiązujące ich prawa i obowiązki.

 • Nieodpłatność kontra odpłatność - Kluczową różnicą między użyczeniem a najmem lub dzierżawą jest kwestia opłat. Umowa użyczenia za swój fundament ma nieodpłatność - biorący korzysta z rzeczy bez konieczności uiszczania czynszu. Tymczasem w przypadku najmu i dzierżawy, najemca i dzierżawca zobowiązani są do płacenia umówionej kwoty za korzystanie z nieruchomości czy ruchomości.
 • Terminowość umowy - Użyczenie często zawierane jest na czas nieokreślony, podczas gdy umowy najmu czy dzierżawy zazwyczaj określają dokładny czas trwania oraz warunki odnowienia czy zakończenia umowy.
 • Zakres odpowiedzialności - Biorący w użyczenie zobowiązany jest do dbania o przedmiot umowy jak o własną rzecz, natomiast koszty związane z eksploatacją rzeczy użyczonej pokrywa w ramach zwykłego utrzymania. W najmie i dzierżawie obciążenia te często przerzucane są na najemcę czy dzierżawcę, obejmując nie tylko koszty bieżącej eksploatacji, ale także naprawy czy podatki.
 • Przeznaczenie przedmiotu - W użyczeniu rzecz ma być używana zgodnie z jej przeznaczeniem lub według umówionego sposobu, zaś w najmie i dzierżawie zakres dozwolonego użytkowania może być szerszy i doprecyzowany specyficznymi warunkami umowy.
 • Forma umowy - Umowa użyczenia, na mocy polskiego prawa, najczęściej może być zawarta w formie ustnej (z wyjątkami), co wpływa na jej niską formalność. Natomiast najem i dzierżawa często wymagają zachowania szczególnej formy, zwłaszcza pisemnej, co wynika z ich długoterminowego i odpłatnego charakteru.

Podsumowując, wybór między użyczeniem a najmem czy dzierżawą powinien być przemyślany, uwzględniając powyższe różnice. Odpowiednie dopasowanie typu umowy do potrzeb i oczekiwań obu stron pozwoli na uniknięcie nieporozumień i zbędnych komplikacji.

Strony umowy użyczenia

Podstawowymi uczestnikami każdej umowy użyczenia są dwie strony: użyczający i biorący w użyczenie. Relacje między nimi rządzą się szczegółowymi normami prawnymi, które określają ich uprawnienia i obowiązki. Użyczający, który udostępnia swoją rzecz, często robi to w celu pomocy drugiej stronie, ale również z zamiarem optymalnego zarządzania własnym kapitałem rzeczowym. Z kolei biorący w użyczenie, wykorzystując przedmiot umowy, zyskuje możliwość osiągnięcia określonych celów bez konieczności angażowania środków finansowych na jego zakup.

Aby umowa użyczenia była korzystna i nie budziła wątpliwości, obie strony muszą świadomie podchodzić do zaciąganych zobowiązań. Na użyczającym ciąży między innymi obowiązek przekazania rzeczy w stanie umożliwiającym jej użytkowanie zgodnie z celami umowy, jak również uprawnienie do kontroli sposobu, w jaki przedmiot jest używany przez biorącego. Nie może on jednak ingerować w sposób korzystania z rzeczy w sposób nadmierny i bezprawny. Po stronie biorącego leży natomiast obowiązek zwrócenia rzeczy w stanie niepogorszonym oraz używanie jej wyłącznie w ramach umówionych warunków.

Zachowanie przejrzystości relacji między stronami umowy użyczenia jest kluczowe dla ochrony interesów zarówno użyczającego, jak i biorącego. Uregulowanie tych spraw w formie pisemnej umowy jest najlepszym sposobem na uniknięcie potencjalnych konfliktów oraz zapewnienie, że zarówno jedna, jak i druga strona są odpowiednio chronione przez prawo.

Uprawnienia i obowiązki użyczającego

Użyczający, jako strona umowy użyczenia, posiada określony zestaw praw oraz obowiązków, które wynikają zarówno z przepisów prawa cywilnego, jak i z warunków ustalonych w umowie. Podstawowym obowiązkiem użyczającego jest przekazanie przedmiotu użyczenia użytkownikowi w stanie umożliwiającym zgodne z umową korzystanie z niego. Ponadto, użyczający powinien poinformować użytkownika o wszystkich właściwościach przedmiotu, które są znane użyczającemu i mogłyby wpływać na bezpieczeństwo bądź sposób użytkowania.

Odpowiedzialność za wady – użyczający powinien dostarczyć przedmiot wolny od wad fizycznych i prawnych. Jeżeli wada przedmiotu ujawni się w trakcie użytkowania, za wady istniejące w chwili przekazania odpowiada użyczający, chyba że o wadach tych poinformował użytkownika przy przekazywaniu przedmiotu.

Utrzymanie przedmiotu w należytym stanie – choć zwyczajowo koszty związane z utrzymaniem przedmiotu ponosi użytkownik, użyczający powinien zadbać, aby na moment przekazania przedmiot był sprawny i nadawał się do zakładanego użytku.

 1. Przekazanie dokumentów i kluczy – jeśli dotyczy, użyczający powinien przekazać użytkownikowi wszelkie dokumenty i akcesoria związane z przedmiotem użyczenia.
 2. Informowanie o szczególnych warunkach użytkowania – w odniesieniu do niektórych przedmiotów, użyczający musi poinformować użytkownika o specyficznych zasadach korzystania, które mogą dotyczyć na przykład sprzętu specjalistycznego, pojazdów czy nieruchomości.

Użyczający ma również prawo do kontroli stanu przedmiotu podczas trwania umowy, z tym że powinien to czynić w sposób nie zakłócający normalnego korzystania z przedmiotu przez użytkownika. Ponadto, zgodnie z dobrą praktyką i obowiązującymi regulacjami, użyczający powinien być otwarty na ewentualne pytania i wątpliwości użytkownika względem używanego przedmiotu, zapewniając adekwatne wsparcie i doradztwo.

Prawa i obowiązki biorącego w użyczenie

Biorący w użyczenie, jako druga strona umowy użyczenia, ma określone przez przepisy prawa cywilnego prawa, ale również musi respektować szereg obowiązków. Jego pozycja w umowie jest szczególnie ważna, ponieważ to on korzysta z cudzej rzeczy, więc odpowiedzialność za jej stan pozostaje kluczowa.

 • Prawo do używania rzeczy: Biorący ma prawo do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z celami określonymi w umowie. Jest to jego podstawowe uprawnienie wynikające z zawartej umowy.
 • Prawo do posiadania rzeczy: W ramach umowy, biorący w użyczenie może posiadać rzecz i korzystać z niej, lecz nie nabywa do niej żadnych praw własnościowych.

Oprócz praw, biorący musi również wypełniać określone obowiązki:

 1. Obowiązek dbałości o rzecz: Biorący jest zobowiązany do zachowania rzeczy w dobrym stanie i może odpowiadać za szkody wynikające z jej zniszczenia czy popsucia, o ile nie wynikały one z normalnego użytkowania lub nie wynikają z właściwości rzeczy.
 2. Obowiązek używania zgodnie z przeznaczeniem: Należy używać rzeczy wyłącznie w sposób określony w umowie. Jakiekolwiek odbieganie od ustalonych warunków może rodzić odpowiedzialność biorącego wobec użyczającego.
 3. Obowiązek zwrotu rzeczy w umówionym terminie: Po upływie określonego w umowie czasu, biorący zobowiązany jest do zwrotu rzeczy użyczającego w stanie niepogorszonym.
 4. Obowiązek powstrzymania się od wprowadzania zmian: Bez zgody użyczającego biorący nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian w rzeczy użyczonej.
 5. Obowiązek poinformowania o wszelkich zagrożeniach: Gdy rzecz użyczona podlega ryzyku uszkodzenia lub pogorszenia, biorący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym użyczającego.

Dokładne ustalenie i przestrzeganie praw i obowiązków biorącego w użyczenie jest nie tylko gwarantem prawidłowego wykorzystania przedmiotu użyczenia, ale również zapewnia równowagę w relacjach pomiędzy stronami, chroniąc tym samym ich interesy przez cały okres trwania umowy użyczenia.

Przedmiot umowy użyczenia

Umowa użyczenia pozwala na bezpłatne przekazanie różnego rodzaju dóbr materialnych. Zakres przedmiotów, które można użyczyć, jest szeroki i obejmuje zarówno dobra ruchome, jak i nieruchomości. Do dóbr ruchomych zaliczamy na przykład sprzęt elektroniczny, pojazdy, narzędzia, urządzenia gospodarstwa domowego czy książki. W ramach umowy użyczenia często przekazywane są także nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, działki czy przestrzenie użytkowe przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważnym aspektem umowy jest to, że przedmiot użyczenia musi zostać przekazany biorącemu w stanie, który umożliwia jego prawidłowe użytkowanie. Co więcej, przekazany przedmiot nie może zostać naruszony przez biorącego w sposób wykraczający poza ramy ustalone w umowie. Istotne są także ograniczenia związane z przeznaczeniem przedmiotu. Na przykład, jeśli użyczono samochód, może być on wykorzystywany jedynie do celów, które zostały określone w umowie, takich jak przemieszczanie się czy podróże, a nie np. sublokowanie go w ramach wypożyczalni pojazdów.

Biorący w użyczenie musi również respektować wszelkie obowiązujące prawa oraz interesy osób trzecich. W praktyce oznacza to, że użytkowanie przedmiotu nie może naruszać praw innych, powinno odbywać się w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami. Równie ważna jest dbałość o stan rzeczy użyczonej, która po zakończeniu umowy powinna zostać zwrócona w stanie niepogorszonym, biorąc pod uwagę normalne zużycie wynikające z typowego, przewidywalnego sposobu użytkowania.

Co można użyczyć?

Umowa użyczenia dotyczy przedmiotów osobistego użytku, które właściciel może oddać do bezpłatnego użytkowania biorącemu. Charakterystyczną cechą tej umowy jest to, że użyczone rzeczy nie są konsumowane podczas użytkowania, co oznacza, że powinny zostać zwrócone w niezmienionym stanie, z wyłączeniem normalnych śladów użytkowania.

 • Rzeczy ruchome - mogą to być książki, narzędzia, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne czy elektronika użytkowa.
 • Rzeczy niematerialne - na przykład prawo używania oprogramowania lub dostęp do platformy internetowej.
 • Rzeczy nieruchome - przykłady to mieszkanie, dom lub działka rekreacyjna, chociaż w tym przypadku częściej mówimy o najmie czy dzierżawie, które są formami umów na korzystanie z nieruchomości, ale ze zobowiązaniem do zapłaty.

Przedmiot użyczenia zawsze powinien być dokładnie określony w umowie, co zapobiega przyszłym nieporozumieniom w kwestii stanu czy zakresu używania danego dobra.

 1. Osoba pożyczająca powinna umożliwić użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Osoba biorąca zobowiązuje się dbać o przedmiot oraz zwrócić go po ustalonym terminie.

Z uwagi na bezpłatny charakter umowy użyczenia, jest ona często wybierana wśród znajomych lub w rodzinie, jako forma nieformalnego porozumienia pozwalającego na korzystanie z konkretnych dóbr bez konieczności ich kupowania.

Ograniczenia w użytkowaniu rzeczy użyczonej

Przedmiot użyczenia, pomimo że przekazywany biorącemu bez wynagrodzenia, podlega ściśle określonym ograniczeniom, które mają na celu ochronę zarówno interesów użyczającego, jak i samej rzeczy. Pierwszym i podstawowym ograniczeniem jest zakres dozwolonego użytkowania określony w umowie. Biorący nie może stosować przedmiotu w sposób wykraczający poza umówione ramy, na przykład jeśli użyczono pojazd do celów prywatnych, nie może go używać do prowadzenia działalności komercyjnej bez zgody użyczającego.

Kolejnym istotnym ograniczeniem jest obowiązek dbałości o stan techniczny i zewnętrzny rzeczy użyczonej. Biorący zobowiązany/a jest do konserwacji i ochrony rzeczy przed zniszczeniem czy nadmiernym zużyciem, które wykracza poza normalny proces eksploatacji. Każde uszkodzenie czy zniszczenie przedmiotu użyczenia wymaga niezwłocznego powiadomienia użyczającego, a w niektórych przypadkach może skutkować koniecznością naprawy czy nawet odszkodowania.

Ograniczenie może również wynikać ze specyfiki samej rzeczy użyczonej - np. zabytkowe przedmioty mogą wymagać szczególnej troski i sposobu użytkowania zatwierdzonego przez odpowiednie instytucje konserwatorskie czy regulacje prawne. Dodatkowo, biorący nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiocie bez zgody użyczającego, włączając w to modyfikacje, przeróbki czy gruntowną renowację.

W umowie użyczenia mogą zostać zawarte również kwestie odnoszące się do obowiązków biorącego/związanych z opłatami publicznoprawnymi, takimi jak podatki czy ubezpieczenia - szczególnie istotne w przypadku użyczenia nieruchomości lub pojazdów. Bez względu na spektrum ograniczeń, kluczowe jest zawsze ich klarowne sprecyzowanie już na etapie zawierania umowy, by uniknąć nieporozumień i zapewnić obopólny szacunek dla własności i prawa.

Zakończenie umowy użyczenia

Zakończenie umowy użyczenia stanowi istotny element stosunku prawnego ukształtowanego pomiędzy stronami. Chociaż umowa ta ma z założenia charakter tymczasowy, sposób jej zakończenia wymaga zachowania pewnych procedur, tak aby obie strony były świadome swoich praw i obowiązków w tym procesie. Ponieważ umowa użyczenia może być rozwiązana w różnych okolicznościach, ważne jest, aby jej strony były przygotowane na każdą z możliwych sytuacji.

Umowa użyczenia może zostać zakończona na wiele sposobów. Jednym z nich jest upływ czasu, na jaki została zawarta. W momencie, gdy umówiony okres wykorzystywania rzeczy dobiegnie końca, biorący jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu użyczenia. Istnieje również możliwość rozwiązania umowy w sposób jednostronny, zarówno przez użyczającego, jak i biorącego, co zwykle następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresów wypowiedzenia, jeśli takie zostały określone.

Zdarzyć się może także, że umowa użyczenia zakończy się w wyniku zaistnienia szczególnych okoliczności, takich jak zniszczenie przedmiotu użyczenia w wyniku siły wyższej lub śmierć jednej ze stron. Wszystkie te sytuacje powinny być uwzględnione w umowie, aby uniknąć wątpliwości co do kolejnych kroków.

Proces zwrotu rzeczy użyczonej również wymaga przestrzegania ustalonych zasad. Zwracana rzecz powinna być w stanie niepogorszonym – z wyłączeniem naturalnego zużycia wynikającego z prawidłowego użytkowania. Jeśli w umowie znajdują się dodatkowe postanowienia dotyczące stanu rzeczy przy zwrocie, biorący musi się do nich zastosować. Warto zaznaczyć, że zwrot rzeczy najlepiej jest udokumentować, co będzie stanowić dowód dla obu stron na właściwe wykonanie umowy.

Warunki rozwiązania umowy

Rozwiązanie umowy użyczenia to proces, który wymaga spełnienia określonych warunków prawnych. Istnieje kilka przesłanek, które mogą doprowadzić do zakończenia stosunku użyczenia, zarówno ze strony użytkownika, jak i użyczającego. Pragnę przedstawić Państwu najistotniejsze z nich, aby zapewnić głębsze zrozumienie tej materii.

 1. Porozumienie stron - Najprostszą drogą do rozwiązania umowy użyczenia jest porozumienie między stronami. Zgodny wniosek o jej zakończenie i potwierdzenie w formie pisemnej stanowi jasny i bezproblemowy sposób na rozwiązanie umowy.
 2. Upływ określonego terminu - Jeżeli umowa użyczenia została zawarta na określony czas, automatycznie ulega rozwiązaniu z chwilą upływu tego terminu bez konieczności dodatkowego działania stron.
 3. Oświadczenie woli jednej ze stron - Użytkownik może zwrócić rzecz użyczającego w każdym czasie, natomiast użyczający ma możliwość żądania zwrotu w przypadkach szczególnie określonych w umowie bądź gdy zaistnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla rzeczy. Warto pamiętać o obowiązku stosownego wypowiedzenia w formie pisemnej wraz z zachowaniem określonych w umowie terminów.
 4. Zniszczenie lub zużycie przedmiotu użyczenia - Użyczenie wygasa także, gdy przedmiot użyczenia zostaje zniszczony lub ulega zużyciu wskutek normalnego użytkowania.
 5. Śmierć użyczającego lub użytkownika - O ile umowa użyczenia nie stanowi inaczej, śmierć którejkolwiek ze stron również jest przesłanką do zakończenia umowy użyczenia.

Każda z powyższych sytuacji może być podstawą do zakończenia umowy użyczenia, jednak istotne jest, aby strony miały świadomość swoich praw oraz obowiązków wynikających z zawartej umowy. Pełne zrozumienie warunków rozwiązania umowy użyczenia pozwoli zarówno użyczającemu, jak i użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych nieporozumień oraz konfliktów prawnych.

Procedura zwrotu rzeczy użyczonej

Kiedy umowa użyczenia dobiega końca, kluczową kwestią staje się procedura zwrotu rzeczy użyczonej. Proces ten powinien być przeprowadzony zgodnie z precyzyjnie ustalonymi zasadami, aby obie strony miały pewność, że został zrealizowany prawidłowo i z poszanowaniem ich interesów. Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć podczas zwrotu przedmiotu użyczenia, zgodnie z najczęściej stosowanymi praktykami i przepisami obowiązującymi w polskim prawie cywilnym.

 1. Ustalenie terminu zwrotu – data zwrotu powinna być zgodna z terminem określonym w umowie. Jeśli umowa nie precyzuje daty, biorący zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie po zakończeniu okresu użyczenia.
 2. Kontrola stanu rzeczy – przed zwrotem należy dokładnie sprawdzić stan użyczonej rzeczy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń czy śladów niewłaściwego użytkowania, strony powinny ustalić sposób ich naprawy lub kompensaty.
 3. Protokół zdawczo-odbiorczy – dobrym zwyczajem jest sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym zostanie odnotowany stan rzeczy użyczonej. Dokument ten stanowi pisemne potwierdzenie faktu zwrotu i jego warunków.
 4. Zwrot w miejscu uzgodnionym – choć często wydaje się to oczywiste, warto zaznaczyć, że rzecz użyczona powinna być zwrócona w miejscu, które zostało wskazane w umowie lub uzgodnione później między stronami.
 5. Odebranie przedmiotu przez użyczającego – użyczający, przyjmując rzecz, dokonuje weryfikacji jej stanu. Jeśli wszystko jest zgodne z umową, przyjmuje przedmiot do swojego majątku.

Warto dodać, że jednym z częstych dylematów jest kwestia poniesienia kosztów związanych ze zwrotem rzeczy. Zgodnie z zasadami, koszty te pokrywa biorący, chyba że strony postanowiły inaczej. Kluczem do sprawnego przejścia przez proces zwrotu jest zatem dobra komunikacja i ścisłe trzymanie się ustalonych postanowień.

Najnowsze
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?