Zakup i Sprzedaż

Ile bierze notariusz od sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości to proces, który wiąże się z wieloma formalnościami i kosztami. Jednym z najważniejszych aspektów finansowych jest opłata notarialna. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, odgrywa kluczową rolę w procesie przeniesienia własności nieruchomości. To on sporządza akt notarialny, który jest niezbędny do sfinalizowania transakcji. Ale ile tak naprawdę wynoszą te koszty i od czego zależą?

Kwota, którą należy zapłacić notariuszowi za sprzedaż nieruchomości, nazywana jest taksą notarialną. Jest ona regulowana przez przepisy prawne i może znacznie różnić się w zależności od wartości nieruchomości. Zrozumienie, jak te opłaty są obliczane, może pomóc lepiej przygotować się finansowo do całego procesu.

Nie tylko taksą notarialną ma znaczenie. Proces sprzedaży nieruchomości obejmuje również inne koszty, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej. Wszystkie te wydatki mogą składać się na znaczną sumę, którą należy uwzględnić w budżecie.

Jednak kto tak naprawdę ponosi te koszty? Tradycyjnie, zwyczajem jest, że koszty notarialne pokrywa kupujący, ale w praktyce można je negocjować. To, kto ostatecznie zapłaci, zależy od ustaleń między stronami transakcji.

Ostateczny koszt notarialny nie zależy tylko od samej nieruchomości, ale także od rynku, na którym dokonuje się zakupu - czy jest to rynek wtórny, czy pierwotny. Każdy z tych rynków wiąże się z innymi kosztami i dodatkowymi opłatami, które warto znać wcześniej, aby uniknąć niespodzianek.

W poniższym artykule prześledzimy wszystkie te aspekty, aby dać pełny obraz tego, ile kosztuje notariusz od sprzedaży nieruchomości. Przyjrzymy się maksymalnym stawkom taksy notarialnej, obliczeniom praktycznym, dodatkowym opłatom i kosztom oraz różnicom w kosztach w zależności od rynku nieruchomości. Znajomość tych wszystkich elementów pozwoli lepiej przygotować się do jednej z najważniejszych transakcji w życiu.

Taksa notarialna za sprzedaż nieruchomości

Taksa notarialna to wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, który jest niezbędny do przeniesienia własności nieruchomości. Jest to jedna z kluczowych opłat, które należy uwzględnić przy planowaniu kosztów związanych ze sprzedażą lub zakupem nieruchomości. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz sposób ich obliczania w praktyce.

Maksymalne stawki taksy notarialnej

Maksymalne stawki taksy notarialnej są regulowane przez ministra sprawiedliwości w drodze rozporządzenia. Opłaty te zależą od wartości przedmiotu czynności notarialnej, czyli w przypadku sprzedaży nieruchomości – od jej ceny podanej w umowie sprzedaży. Notariusz nie może pobierać opłat wyższych niż te określone w odpowiednich przepisach.

Stawki są ustalone według progresywnej skali, co oznacza, że im wyższa wartość nieruchomości, tym wyższa maksymalna opłata notarialna. Poniżej przedstawiamy przykładową skalę stawek:

 • Do 3 000 zł - maksymalna stawka wynosi 100 zł.
 • Od 3 000 zł do 10 000 zł - maksymalna stawka wynosi 100 zł + 3% nadwyżki ponad 3 000 zł.
 • Od 10 000 zł do 30 000 zł - maksymalna stawka wynosi 310 zł + 2% nadwyżki ponad 10 000 zł.
 • Od 30 000 zł do 60 000 zł - maksymalna stawka wynosi 710 zł + 1% nadwyżki ponad 30 000 zł.
 • Od 60 000 zł do 1 000 000 zł - maksymalna stawka wynosi 1 010 zł + 0,4% nadwyżki ponad 60 000 zł.
 • Od 1 000 000 zł do 2 000 000 zł - maksymalna stawka wynosi 4 770 zł + 0,2% nadwyżki ponad 1 000 000 zł.
 • Powyżej 2 000 000 zł - maksymalna stawka wynosi 6 770 zł + 0,25% nadwyżki ponad 2 000 000 zł, jednak nie więcej niż 10 000 zł.

Warto zauważyć, że te stawki są maksymalnymi możliwymi do pobrania przez notariusza. W praktyce notariusze mogą stosować inne, często niższe stawki, w zależności od indywidualnych ustaleń z klientem.

Obliczenie taksy notarialnej w praktyce

Obliczenie taksy notarialnej w praktyce może wydawać się skomplikowane, ale jest to proces oparty na jasno określonych stawkach procentowych, które zależą od wartości nabywanej nieruchomości. Aby lepiej zrozumieć ten mechanizm, warto prześledzić przykładową procedurę kalkulacji taksy notarialnej.

Załóżmy, że kupujesz nieruchomość o wartości 250 000 zł. Aby obliczyć należną opłatę notarialną, musisz przejść przez kilka etapów, uwzględniając kolejne progi wartości ustalane przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Przechodząc przez kolejne progi wartości nieruchomości, opłata notarialna dla tej kwoty będzie naliczana w następujący sposób:

 • Dla pierwszych 3 000 zł – opłata wynosi 100 zł.
 • Dla wartości od 3 000 zł do 10 000 zł – 3% z nadwyżki powyżej 3 000 zł. Oznacza to, że dla pozostałych 7 000 zł, taksą wyniesie 100 zł + (7 000 zł * 3%) = 100 zł + 210 zł = 310 zł.
 • Dla wartości od 10 000 zł do 30 000 zł – 2% z nadwyżki powyżej 10 000 zł. Dla tej nieruchomości, tj. dla pozostałych 20 000 zł, obliczamy: 310 zł + (20 000 zł * 2%) = 310 zł + 400 zł = 710 zł.
 • Dla wartości od 30 000 zł do 60 000 zł – 1% z nadwyżki powyżej 30 000 zł. Dla tej nieruchomości, tj. dla pozostałych 30 000 zł, obliczamy: 710 zł + (30 000 zł * 1%) = 710 zł + 300 zł = 1 010 zł.
 • Dla wartości od 60 000 zł do 1 000 000 zł – 0,4% z nadwyżki powyżej 60 000 zł. Dla tej nieruchomości, tj. dla pozostałych 190 000 zł, obliczamy: 1 010 zł + (190 000 zł * 0,4%) = 1 010 zł + 760 zł = 1 770 zł.

Wynik odzwierciedla maksymalną stawkę taksy notarialnej w wysokości 1 770 zł. Do tej kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Ostateczna kwota wyniesie:

1 770 zł + (1 770 zł * 23%) = 2 177,10 zł.

Zarówno kupujący, jak i sprzedający powinni być świadomi, że rzeczywiste koszty mogą być niższe, jeśli negocjacje z notariuszem przyniosą korzystne ustalenia. Każda transakcja może mieć także swoje unikalne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na końcowy koszt.

Dodatkowe opłaty i koszty

Podczas sprzedaży nieruchomości nie można zapominać o dodatkowych opłatach, które mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt transakcji. Oprócz taksy notarialnej do uregulowania są również inne opłaty, takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd tych kosztów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest jednym z głównych kosztów dodatkowych, które ponosi kupujący przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. Stawka PCC wynosi 2% wartości rynkowej nieruchomości. Wartością rynkową jest zazwyczaj cena zakupu, chyba że urząd skarbowy uzna, że jest ona zaniżona w stosunku do rzeczywistej wartość rynkowej, wtedy może zażądać dopłaty. Co ważne, podatek ten nie obowiązuje w przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera na rynku pierwotnym, gdzie transakcja objęta jest podatkiem VAT, co znacznie obniża całkowity koszt zakupu z dodatkowymi opłatami.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z ważniejszych rodzajów podatków, z którymi mogą się spotkać osoby dokonujące różnorodnych transakcji. W Polsce jest to podatek mający na celu opodatkowanie określonych czynności prawnych, które nie są objęte VAT. Przepisy regulujące go znajdują się w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podstawowe sytuacje, w których pojawia się obowiązek zapłaty PCC, obejmują między innymi:

 • Umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych,
 • Umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • Umowy darowizny w zakresie przejęcia długów i ciężarów,
 • Umowy dożywocia,
 • Umowy o dział spadku i zniesienie współwłasności w zakresie spłat i dopłat,
 • Umowy depozytu nieprawidłowego,
 • Umowy spółki.

Warto również zwrócić uwagę na stawki podatkowe, które w zależności od rodzaju czynności prawnej mogą wynosić od 0,1% do 2%. Przykładowo, stawka dla umowy sprzedaży rzeczy oraz praw majątkowych wynosi 2%, a dla pożyczki gotówkowej - 0,5%.

Istotne jest również, kto jest zobowiązany do zapłaty PCC. Najczęściej obowiązek ten spoczywa na nabywcy rzeczy lub praw majątkowych. W przypadku umowy pożyczki, podatnikiem jest pożyczkobiorca, natomiast w umowach spółki - wspólnicy.

Przy spełnieniu odpowiednich warunków istnieje możliwość skorzystania ze zwolnień z PCC. Przykładem może być zwolnienie z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele rolnicze, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, jeśli osoby nabywające są rolnikami indywidualnymi.

Znajomość zasad naliczania i płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych jest kluczowa, aby uniknąć potencjalnych problemów prawnych i finansowych. Dlatego warto się zapoznać z ustawowymi regulacjami oraz skonsultować swoje działania z doradcą podatkowym, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące tego podatku.

Opłaty sądowe i wpis do księgi wieczystej

Opłaty sądowe związane z zakupem nieruchomości oraz wpisem do księgi wieczystej stanowią kolejną część kosztów, które należy uwzględnić podczas planowania transakcji. Wpis do księgi wieczystej jest konieczny, aby prawnie sfinalizować zmianę właściciela nieruchomości i zabezpieczyć prawa nabywcy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze opłaty sądowe, które mogą wystąpić w tym procesie.

Wpis prawa własności do księgi wieczystej: Każda zmiana właściciela nieruchomości musi być odnotowana w księdze wieczystej. Koszt tego wpisu wynosi 200 zł. Jest to podstawowa i nieunikniona opłata przy każdej transakcji kupna nieruchomości.

Założenie nowej księgi wieczystej: W sytuacji, gdy nieruchomość nie posiada jeszcze księgi wieczystej, konieczne jest jej założenie. Jest to procedura niezbędna dla nieruchomości, które np. pochodzą z podziału większej działki lub są nowo wybudowane. Koszt założenia nowej księgi wynosi 60 zł.

Wpis hipoteki: Jeżeli zakup nieruchomości finansowany jest za pomocą kredytu hipotecznego, konieczne jest dokonanie wpisu hipoteki w księdze wieczystej. Opłata za taki wpis wynosi 200 zł. Jest to zabezpieczenie dla banku na wypadek, gdyby kredytobiorca nie wywiązał się ze spłaty zobowiązania.

Koszty sporządzenia wypisów aktu notarialnego: Każdy akt notarialny sporządzany przy sprzedaży nieruchomości musi zostać odpowiednio udokumentowany. Wypisy aktu notarialnego przygotowywane są w kilku egzemplarzach: dla kupującego, sprzedającego oraz dla sądu wieczystoksięgowego. Koszt sporządzenia wypisów wynosi 6 zł + VAT za każdą stronę. Łączny koszt zależy od liczby stron aktu notarialnego.

Wszystkie wymienione opłaty sądowe oraz koszty związane z księgą wieczystą muszą być uwzględnione w budżecie na zakup nieruchomości. Znajomość tych wydatków pozwala lepiej przygotować się finansowo do całego procesu, eliminując ryzyko niespodzianek i niespójności finansowych podczas transakcji.

Kto ponosi koszty notarialne?

Kwestią, która wielu zainteresowanych sprzedażą lub zakupem nieruchomości nurtuje, jest to, kto właściwie powinien ponosić koszty notarialne. Należy zaznaczyć, że przepisy prawa nie regulują jednoznacznie, kto jest odpowiedzialny za pokrycie tych wydatków, co pozostawia pewną elastyczność stronom transakcji. To, kto finalnie zapłaci notariuszowi, zależy od umownych ustaleń między sprzedającym a kupującym.

Zwyczajowa praktyka

W Polsce przy transakcjach związanych z nieruchomościami zwyczajowa praktyka dotycząca ponoszenia kosztów notarialnych różni się w zależności od konkretnej sytuacji i ustaleń pomiędzy stronami umowy. Najczęściej to kupujący ponosi większość kosztów notarialnych, w tym taksę notarialną, opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jednakże istnieją również sytuacje, w których koszty te mogą być podzielone według odmiennych ustaleń stron. Na przykład, w przypadku negocjacji, sprzedający może zgodzić się na pokrycie części kosztów notarialnych, aby zachęcić kupującego do finalizacji transakcji. Również w umowach przedwstępnych często mogą znaleźć się zapisy szczegółowo regulujące podział kosztów notarialnych pomiędzy stronami.

Warto również zauważyć, że w niektórych sytuacjach, takich jak darowizna, zwyczajem jest, że koszty notarialne pokrywa osoba obdarowana. Znaczenie ma także rodzaj transakcji, wartość nieruchomości oraz lokalizacja, co również może wpływać na ostateczne ustalenia dotyczące ponoszenia kosztów notarialnych.

Podsumowując, choć zwyczajowo kupujący pokrywa większość kosztów notarialnych, ostateczne ustalenia mogą być różne i zależą od indywidualnych porozumień pomiędzy stronami transakcji. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie omówić i zapisać w niej, kto ponosi poszczególne koszty związane z usługami notarialnymi, aby uniknąć nieporozumień w przyszłości.

Możliwość negocjacji

Możliwość negocjacji kosztów notarialnych w transakcji sprzedaży nieruchomości zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja na rynku nieruchomości, wartość sprzedawanej nieruchomości oraz elastyczność stron uczestniczących w transakcji. Negocjacje te mogą obejmować różne aspekty, dzięki czemu każda ze stron może dostosować warunki do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

W praktyce często zdarza się, że sprzedający decyduje się na pokrycie części lub całości kosztów notarialnych, aby uczynić swoją ofertę bardziej atrakcyjną dla potencjalnych kupujących. Może to być szczególnie istotne na rynku nabywcy, gdzie dostępnych jest wiele alternatywnych nieruchomości, a sprzedający muszą konkurować o zainteresowanie klientów.

Również w przypadku umów deweloperskich można spotkać się ze specjalnymi ustępstwami. Deweloperzy często oferują opłacenie kosztów aktu notarialnego związanego z podpisaniem umowy deweloperskiej, aby zmniejszyć obciążenie finansowe nabywców na etapie zakupu nowego mieszkania. Tego typu zachęty mogą przyciągnąć klientów, którzy w przeciwnym razie mogliby się zdecydować na tańszą ofertę konkurencji.

Negocjacje mogą przybierać różne formy i obejmować takie rozwiązania jak:

 • Podział kosztów notarialnych po równo między strony transakcji.
 • Całkowite pokrycie kosztów przez sprzedającego, aby przyspieszyć proces sprzedaży.
 • Uwzględnienie kosztów notarialnych w cenie sprzedaży nieruchomości, co pozwala kupującemu uniknąć dodatkowych wydatków.

Dobrym zwyczajem jest, aby wszelkie ustalenia dotyczące podziału kosztów notarialnych zostały zapisane na etapie umowy przedwstępnej. Klarowne zasady dotyczące finansowania poszczególnych elementów transakcji pozwalają uniknąć nieporozumień i zapewniają płynne przeprowadzenie procesu sprzedaży lub zakupu nieruchomości.

Elastyczność stron oraz otwartość na negocjacje mogą znacząco ułatwić zawarcie korzystnej umowy dla obu stron. Warto więc rozważyć wszystkie dostępne opcje i wypracować kompromis, który pozwoli sfinalizować transakcję w zadowalający sposób.

Porównanie kosztów w różnych sytuacjach

Koszty notarialne oraz dodatkowe opłaty związane z kupnem nieruchomości różnią się w zależności od tego, czy dokonujemy zakupu na rynku wtórnym, czy pierwotnym. Każda z tych sytuacji wiąże się z różnymi wydatkami, które warto uwzględnić w budżecie.

Zakup mieszkania na rynku wtórnym

Zakup mieszkania na rynku wtórnym niesie ze sobą wiele aspektów, które warto wziąć pod uwagę. Jednym z najważniejszych jest koszt samego mieszkania, który zazwyczaj jest uzależniony od kilku kluczowych czynników, takich jak lokalizacja, metraż, stan techniczny oraz wiek budynku.

Lokalizacja mieszkania na rynku wtórnym często decyduje o jego cenie. Mieszkania w centrach miast, z dobrą infrastrukturą i dostępem do komunikacji miejskiej, są zazwyczaj znacznie droższe niż te położone na obrzeżach. Cena może też różnić się w zależności od dzielnicy. Na przykład w Warszawie mieszkania na Mokotowie będą wyceniane wyżej niż te na Pradze-Południe.

Metraż ma również ogromne znaczenie. Mniejsze mieszkania, szczególnie kawalerki, mogą mieć wyższą cenę za metr kwadratowy niż większe lokale. Wynika to z dużego popytu na małe lokale, które są bardziej przystępne cenowo w całości.

Stan techniczny mieszkania również wpływa na jego koszt. Mieszkania do remontu są zazwyczaj tańsze, ale trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe koszty remontu, które mogą znacząco podnieść całkowity wydatek. Z drugiej strony, mieszkania po remoncie, gotowe do zamieszkania, są droższe, ale zaoszczędzają czas i dodatkowe koszty w przyszłości.

Wiek budynku jest również istotnym czynnikiem. Starsze budynki mogą mieć niższe ceny, ale mogą również wymagać większych nakładów finansowych na utrzymanie. Z kolei nowsze budownictwo, oferujące nowoczesne rozwiązania architektoniczne i technologiczne, będzie droższe, ale może zapewnić większy komfort mieszkańcom.

Dodatkowym kosztem, na który warto zwrócić uwagę, są opłaty notarialne, prowizje dla pośredników oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Te koszty dodatkowe są nieodzowną częścią transakcji na rynku wtórnym i mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od wartości mieszkania.

Zatem decyzja o zakupie mieszkania na rynku wtórnym powinna być dobrze przemyślana, uwzględniając wszystkie powyższe czynniki, aby oszacować całkowity koszt inwestycji oraz unikać niespodziewanych wydatków w przyszłości.

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym, czyli bezpośrednio od dewelopera, wiąże się ze szeregiem specyficznych kosztów oraz formalności, które różnią się od tych na rynku wtórnym. Jedną z głównych korzyści zakupu na rynku pierwotnym jest możliwość zaoszczędzenia na pewnych opłatach, a także łatwość wprowadzenia własnych zmian aranżacyjnych w nowym mieszkaniu.

 • Taksa notarialna: Przy zakupie mieszkania od dewelopera koszty notarialne zazwyczaj są niższe. Standardowo deweloper i kupujący dzielą się tymi opłatami po równo, co może oznaczać mniejszy wydatek dla kupującego. Na przykład, jeżeli maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi 2 770 zł netto dla mieszkania o wartości 500 000 zł, kupujący może spodziewać się opłaty rzędu 1 385 zł netto plus VAT.
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC): Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, nabywca nie musi płacić PCC, który wynosi 2% wartości nieruchomości przy zakupie na rynku wtórnym. Wynika to z faktu, że cena sprzedaży mieszkania od dewelopera już zawiera podatek VAT.
 • Opłaty sądowe i wpis do księgi wieczystej: Należności te są podobne jak w przypadku rynku wtórnego. Za założenie księgi wieczystej kupujący zapłaci 60 zł, a za wpis prawa własności 200 zł. Dodatkowo, jeżeli zakup finansowany jest kredytem hipotecznym, koszt wpisu hipoteki wynosi 200 zł.
 • Koszty wypisów aktu notarialnego: Każda strona wypisu aktu notarialnego kosztuje 6 zł. W praktyce liczba koniecznych wypisów jest różna w zależności od wymogów danej transakcji, ale zazwyczaj sporządza się ich kilka, na przykład dla notariusza, banku oraz obu stron umowy.

Decydując się na zakup mieszkania na rynku pierwotnym, warto również pamiętać o dodatkowych korzyściach. Nowe inwestycje deweloperskie często oferują nowoczesne udogodnienia, takie jak monitoring, miejsca parkingowe czy place zabaw. Dodatkowo, kupując mieszkanie w stanie surowym, można je wykończyć według własnych preferencji.

Podsumowując, zakup mieszkania na rynku pierwotnym może być korzystniejszy pod względem finansowym w porównaniu do rynku wtórnego, głównie ze względu na brak PCC oraz możliwość podziału kosztów notarialnych z deweloperem. Ważne jest jednak, aby dokładnie analizować wszystkie potencjalne wydatki i być świadomym dodatkowych kosztów związanych z wykończeniem nowego mieszkania. Dzięki temu można uniknąć nieprzewidzianych opłat i lepiej zaplanować swój budżet.

Najnowsze
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Ile się płaci u notariusza za zakup mieszkania?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?
Czy mieszkanie musi mieć księgę wieczystą?